Beloved

by امید

0cee6cf62e8f2a413d2778c8a318572b_h

پ ن : گاهی حتی فراموش می کنم که هستم …

پ ن : …