راه حل

by امید

bb822b846ac0961261ec2de3e8c07c13_h

پ ن : الزاما نباید نظر موافق داشت …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …