سردرد

by امید

art,fuckoff,violent,photo,crash,conceptual-8793b63297f8ea292f1467232fa0acec_h

پ ن : دقیقا همانجوری که من عادت دارم …

پ ن : گاهی درد هم دارد …

پ ن : …