امید

by امید

عطایمان/تان/شان را به لقایمان/تان/شان می بخشم …

پ ن : امید اینگونه معنی می شود گاهی …