کابوست

by امید

کابوست که بشود حرف زدن های شبانه با من کنار موسیقی پس زمینه …

چاره ی دیگری برایم باقی نمی گذاری …

مجبورم این عزیزم ها را به هر سو پرتاب کنم …

تا آخرش همین سه نقطه ها برایم باقی بماند …

پ ن : شاید تو باشی … شاید من … شاید هم …

پ ن : دو نقطه پرانتز های گند …

پ ن : عزیزم …