خاطره

by امید

هنوز هم تمام خاطرات نداشته ام با تو را به خاطر دارم …

پ ن : عزیزم …

پ ن : …