ندارد

by امید

پ ن : سه نقطه هایی که حرف می زنند …

پ ن : ندارد عزیزم …

پ ن : …