دلگیر

by امید

تو دلگیری … نمیدونی …

چه احساسی به من دادی …

پ ن : چرند می نویسم این روزها …

پ ن : …