شاه و گدا

by امید

این روزها خودم را محکم تر بغل می کنم …

شاید شاه قصه ی من ، به گدایش التفات کند …

پ ن : باشد جواب تو …

پ ن : عزیزم …