از خدا خواسته

by امید

اگر روزی با خدایتان کنار بیایم …

قطعا درباره تو ، با او لابی گذاشته ام …

عزیزم …

چ ن : این هم بماند … عزیزم …

پ ن : …