شاید

by امید

این روز ها شده ترکیب دلگیری و دلتنگی …

عجیب می طلبد این روز ها …

عجیب می طلبی این روز ها …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …