سنگر

by امید

من پشت این سه نقطه هایم ، سنگر گرفته ام …

زندگی که به یک ورت باشد ، باید برای خودت بجنگی لااقل …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …