جایگزین

by امید

این روز ها بیشتر از آغوش گرم تو ، به لیوان گرم قهوه ام نیاز دارم …

این تنهایی ها ، مرا به خود می کشند … مرا از جنس خود می کنند …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …