رفاقت

by امید

قبلا مچ انداختن ها ، جزعی از رفاقت هایمان بود …
این روز ها اما ، مچ گرفتن ها شده جزعی از رفاقتهایمان …

پ ن : برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …