کلی

by امید

به من چه هارپ بود یا زلزله …

به من چه دستگاه های برج میلاد پدر مردم رو در آوردن …

این جا ، همه چیزمون ، به همه چیزمون میاد …

پ ن : گند شده ام … باز …

پ ن : …