محکوم

by امید

inspiration,quote,quotes-bb02da319e23f90c012e2c840db122a6_h

پ ن : محکومیم … همگی …

پ ن : …