مرز باریک

by امید

quote,life,message,quotes,words-3e1378641227617533f5fe2f8f728210_h

پ ن : این مواقع اما خیلی راحت تر است …

پ ن : عکس ها گاهی گویا تر هستند … جای کلماتمان را هم می گیرند …

پ ن : …