سرخوشی

by امید

کلی کار سرم ریخته ، حتی تصورش هم سخته …

گور پدر همه شان … می خوابم …

پ ن : حوصله ام سر رفته …

پ ن : …