توهم

by امید

تو هم مثل من …

کمی مبهمی …

پ ن : ندارد …

پ ن : …