واقع بین

by امید

typography,true,words,you-9d2c068c505d5b1073a801cb726bbaf1_h

پ ن : بیا کمی واقع بین تر باشیم ، عزیزم …

پ ن : جراحی دهنم چرک کرده ، فقط برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …