خوش گذرانی

by امید

وقتی قرار نیست خوش بگذرد …

خوش می گذرانیمش …

پ ن : …