مستی ۲

by امید

مست وجودت …

و نه حتی ساقی گریم …

پ ن : نداری عزیزم … نداری …

پ ن : …