خوشبخت

by امید

در قاموس ما شاید ، خوشبختی دوست داشتن کسی بی اهمیت به نتیجه اش باشد …

پ ن : از گودر به گمانم …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارید …

پ ن : …