یلدا

by امید

این یک دقیقه به جایی بر نخواهد خورد …

نه کابوس هایمان وحشتناکتر می شوند … نه دردهایمان تغییری می کنند …

فقط می شود یک دقیقه بیشتر به تو فکر کرد …

پ ن : یک دقیقه بیشتر بوسیدنت ، لبهایمان را کبود می کند ؟

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …