تمرکز

by امید

words,cant,focus,text,beautiful,inspiration,life-42a57bf729904f948569849667726341_h

پ ن : حالم خوش نیست … دلیلش هم بماند …

پ ن : عجب گهی هستم من …

پ ن : …