آرامش

by امید

آرامش من و شیطنت تو …

گرمایت ، میان سرمای نگاهشان …

پ ن : شام سه نفره مان خیلی خوش گذشت ، برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …