مستعمره

by امید

مستعمره ات خواهم شد …

درست وقتی “م” مالکیتم را به آخرش اضافه می کنی …

پ ن : …