مسابقه

by امید

میدانید ؟ زندگی مثل مسابقه ی بچه ها می ماند …

مهم نیست چه کسی برنده شود …

هر کسی که زودتر بگوید “اول” ، برنده است …

پ ن : …