کلمه

by امید

کلمه ها معنای مشخصی ندارند …

من یک چیزی معنا می کنم و تو چیز دیگری …

گاهی مفهومش هم آنقدر ها مهم نیست …

پ ن : …