چنگ

by امید

خیال خواب شده ام ، ملافه را چنگ می زنم …

نمی شود با این خستگی خوابید و خواب ندید …

پ ن : …