خواست

by امید

خواستن نگاه کسی ، سخت تر از نگاه از روی خواستنه …

حکایت گفتن دوستت دارم ها و دوست داشتن هاست …

پ ن : نداری عزیزم … نداری …

پ ن : …