اعتماد

by امید

هرچه باشد این رسمش نیست …

که من بخرم و تو ارزان بفروشی …

پ ن : …