اشتباه

by امید

تو نباید از اشتباه من ، عبرت بگیری …

باید بری و اشتباه خودت رو مرتکب بشی …

پ ن : گیریم دوست داشتن اشتباه …

پ ن : …