یادآوری

by امید

چه بعضی حرف/کار/چیز ها ، روی دل آدم میمونه …

چه بی موقع/ربط یاد آوری میشه …

چه گند می زنه …

پ ن : …