کلیشه

by امید

“نیاز دارم تنها باشم” …

خیلی کلیشه ای است …

پ ن : …