تاریکی

by امید

باد آمد و ماه را با خود برد …

کاغذ را هم تاریک کرد …

پ ن : از گاوین …

پ ن : …