همیشگی

by امید

یک چیزهایی هست که برای خودم هم بازگو نمی کنم / از خودم هم نمی پرسم …

و وقتی به آنها فکر می کنم ، به یک علامت سوال بزرگ می مانم …

آخرش هم جایشان این سه نقطه ها را می گذارم تا دفعه ی بعد …

پ ن : …