جرم

by امید

به گمانم دارید مرتکب عشق می شوید …

اما هنوز نمی دانید که باید در خشکی چشمانم غرق شوید یا در سردی نگاهم بسوزید …

پ ن : …