ایمان

by امید

شما را چه به ایمان آوردن به نوشته هایم …

بالاخره وقتش می رسد ، که شما را بکشم …

بالاخره وقتش می رسد ، که تنها باشم …

پ ن : …