دست پاچگی

by امید

یادم نمی آید چه کسی ، در همین وبلاگستان گفته بود که چقدر حسی است دستپاچگی …

که نباید از آن اجتناب کنیم …

مسخره است که همیشه می خواهیم دستپاچه نباشیم ، گاهی هم باید دست پاچه با روزمرگی ها سر کرد …

پ ن : کسی می شناسد نویسنده را ؟ …

پ ن : …