پاییز

by امید

حواسم به تقویم نبود …

امسال حتی زودتر از پارسال پاییز شد …

پ ن : …