سرما

by امید

راستی ، با آمدن سرما پاییز می شود ؟ …

یا با آمدن تو  ؟ …

پ ن : …