ساعت

by امید

گیریم ساعت ها رو بکشیم عقب …

فایده اش چیه ؟ یه شب بیشتر کش میاد فقط …

پ ن : مسخره …

پ ن : …