پاییز

by امید

یادم می آید که از اول هم نبودم … پیر هم نمی شوم ، که جوان بمیرم …

باز خوبی اش به این است که پاییز هست …

حتما شنیده اید ، که اگر مست خورده باشید ، کفر می گویید …

پ ن : …