جدی

by امید

– می سپارمت به خدا …

+ می سپارمت به خاک …

پ ن : بحث تحمل کردنه …

پ ن : …