روزمرگی تلخ

by امید

خوبی اش به این است که هنوز هم به خودم پایبندم …

هنوز هم میتوانم با قهوه ام روزمرگی کنم …

پ ن : …