لذت درد

by امید

بعضی از درد ها مثل نمک پاشیدن روی زخم میماند …

تهش یک حس حماقت مسخره ای دارد …

و البته در آخر هم هیچ چیز عوض نمی شود …

پ ن : …