جا به جا

by امید

این آب سالهاست از سر من گذشته …

شما هم اینقدر تلاش نکنید جای من باشید …

پ ن : …