بازی

by امید

ورق های نشانه دار که بر زدن ندارد …

آخرش اما ، فقط همین جر زنی ها می ماند …

که باید به  همان ها هم گند زد …

پ ن : …