صبحگاه

by امید

اصلا به یاد ندارم که خودم را کشته باشم …

تنها می دانم که بالای سر جسدم ایستاده بودم …

پ ن : …